AVISO LEGAL E CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB

www.alareiradecarlos.es

I. INFORMACIÓN XERAL

En cumprimento co deber de información disposto na Ley 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico (LSSI-CE) de 11 de xullo,  facilitanse a continuación os seguintes datos de información xeral deste sitio web:

A titularidade deste sitio web, www.alareiradecarlos.es, (en adiante, Sitio Web) a ostenta: Juan Carlos Peña Cierto, con NIF: 33255594D, cuyos datos de contacto son:

        Dirección:
        Lugar de Sande nº64
        15914 Padrón
        A Coruña
        Teléfono de contacto: 696363584
        Email de contacto: info@alareiradecarlos.es

II. TÉRMINOS E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

    O obxeto das condicións: O Sitio Web

O obxeto das presentes Condicións Xerais de Uso (en adiante, Condiciones) é regular o acceso e a utilización do Sitio Web. Aos efectos das presentes Condicións  entenderase como Sitio Web: a apariencia externa dos interfaces de pantalla, tanto de forma estática coma de forma dinámica, é decir, a árbore de navegación; e todolos elementos integrados tanto nos interfaces de pantalla como na árbore de navegación (en adiante, Contenidos) e todos aqueles servizos ou recursos en línea que no seu caso ofrezca aos Usuarios (en adiante, Servizos).

A Lareira de Carlos reservase a facultade de modificar, en calquera momento, e sen aviso previo, a presentación e configuración do Sitio Web e dos Contidos e Servizos que nel poideran estar incorporados. O Usuario recoñece e acepta que en calquer momento A Lareira de Carlos poida interrumpir, desactivar e/ou cancelar calquera destos elementos que se integran no Sitio Web ou o acceso aos mismos.

O acceso ao Sitio Web polo Usuario ten carácter libre e, por regla xeral, é gratuito sin que o Usuario teña que proporcionar unha contraprestación para poder disfrutar delo, salvo no relativo ao coste de conexión a través da rede de telecomunicacións suministrada polo proveedor de aceso que houbese contratado o Usuario.

A utilización dalgún dos Contidos ou Servizos do Sitio Web podrá facerse mediante a suscripción ou registro previo do Usuario.

    O Usuario

O aceso, a navegación e o uso do Sitio Web, así como polos espazos habilitados para interactuar entre os Usuarios, e o Usuario e A Lareira de Carlos, como os comentarios e/ou espazos de blogging, conferen a condición de Usuario, polo que se aceptan, dende que se inicia a navegación polo Sitio Web, todalas Condiciones aquí establecidas, así como a suas ulteriores modificacións, sen perxuizo dla aplicación dla correspondente normativa legal de obrigado cumplimento según o caso. Dada a relevancia do anterior, recomiendase ao Usuario lelas cada vez que visite el Sitio Web.

O Sitio Web de A Lareira de Carlos proporciona gran diversidade de información, servizos e datos. O Usuario asume a sua responsabilidade para realizar un uso correcto do Sitio Web. Esta responsabilidade extenderase a:

 • Un uso da información, Contidos e/ou Servizos e datos ofrecidos por A Lareira de Carlos sen que sea contrario ao disposto polas presentes Condicións, a Ley, a moral ou a orde pública, ou que de calquera outro modo poidan supoñer lesión dos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento do Sitio Web.
 • A veracidade e licitude das informacións aportadas polo Usuario nos formularios extendidos por A Lareira de Carlos para o aceso a certos Contidos ou Servizos ofrecidos polo Sitio Web. En todo caso, o Usuario notificará de forma inmediata a A Lareira de Carlos acerca de calquera feito que permita o uso indebido dla información rexistrada en ditos formularios, tales como, pero non só, o roubo, extravío, ou o aceso non autorizado a identificadores e/ou contrasinais, co fin de proceder á su inmediata cancelación.

A Lareira de Carlos reservase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e aportaciones que vulneren a ley, o respeto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, spamming, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orden ou a seguridade pública o que, ao seu xuizo, non resultaran adecuados para a sua publicación.

En calquera caso, A Lareira de Carlos non será responsable das opinións vertidas polos Usuarios a través de comentarios ou outras ferramentas de blogging ou de participación que poida haber.

O mero acceso a este Sitio Web non supón entablar ningún tipo de relación de carácter comercial entre A Lareira de Carlos e o Usuario.

O Usuario declara ser maior de idade e dispoñer da capacidade xurídica suficiente para vincularse polas presentes Condicións. Polo tanto, este Sitio Web de A Lareira de Carlos non se dirixe a menores de idade. A Lareira de Carlos declina calquera responsabilidade polo incumplimiento deste requisito.

O Sitio Web está dirixido principalmente a Usuarios residentes en España. A Lareira de Carlos non asegura que o Sitio Web cumpla con lexislacións doutros países, xa sexa total ou parcialmente. Se o Usuario reside ou ten o seu domicilio noutro lugar e decide acceder e/ou navegar no Sitio Web farao baixo a sua propia responsabilidade, deberá asegurarse de que tal aceso e navegación cumple cola lexislación local que lle sexa aplicable, non asumindo A Lareira de Carlos responsabilidade alguna que se poida derivar de dito aceso.

III. ACESO E NAVEGACIÓN NO SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

A Lareira de Carlos non garantiza a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do Sitio Web, nin dos Contidos ou Servicios. A Lareira de Carlos fará todo o posible polo bo funcionamento do Sitio Web, sen embargo, non se responsabiliza nin garantiza que o aceso a este Sitio Web no vaia a ser ininterrumpido ou que esté libre de erros.

Tampouco se responsabiliza ou garantiza que o contido ou software ao que poida acederse a través deste Sitio Web, esté libre de error ou cause un dano ao sistema informático (software e hardware) do Usuario. En ningún caso A Lareira de Carlos será responsable polas pérdidas, danos ou perxuizos de cualquer tipo que xurdan polo aceso, navegación e o uso do Sitio Web, incluéndose, pero non limitándose, aos ocasionados aos sistemas informáticos ou os provocados pola introducción de virus.

A Lareira de Carlos tampouco se fai responsable deos danos que poidesen ocasionarse aos usuarios por un uso inadecuado deste Sitio Web. En particular, non se fai responsable en ningún modo das caídas, interrupcións, falta ou defecto das telecomunicacións que puideran ocorrer.

IV. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Respetando o establecido na lexislación vixente, A Lareira de Carlos comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, según o nivel de seguridade adecuado ao resgo dos datos recollidos.

    Leis que incorpora esta política de privacidad

Esta política de privacidade está adaptada á normativa española e europea vixente en materia de protección de datos personais en internet. En concreto, a mesma respeta as seguintes normas:

 • O Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destos datos (RGPD).
 • A Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPD-GDD).
 • O Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Reglamento de desarrollo da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (RDLOPD).
 • A Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE).

    Identidade do responsable do tratamiento dos datos persoais

O responsable do tratamento dos datos persoais recollidos en A Lareira de Carlos é: Juan Carlos Peña Cierto, con NIF: 33255594D (en adiante, tamén Responsable do tratamento). Os seus datos de contacto son os siguentes:

        Dirección:
        Lugar de Sande nº64
        15914 Padrón
        A Coruña
        Teléfono de contacto: 696363584
        Email de contacto: info@alareiradecarlos.es

Rexistro de Datos de Carácter Persoal

No cumplimento do establecido no RGPD e a LOPD-GDD, informamoslle que os datos persoais recabados por A Lareira de Carlos mediante os formularios extendidos nas suas páxinas quedarán incorporados e serán tratados nos nosos ficheiros co fin de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre A Lareira de Carlos e o Usuario ou el mantemento da relación que se establezca nos formularios que este rechee, ou para atender unha solicitude ou consulta do mesmo. Asimesmo, de conformidade co previsto no RGPD e a LOPD-GDD, salvo que sexa de aplicación a excepción prevista no artigo 30.5 do RGPD, mantense un rexistro de actividades de tratamento que especifica, según as suas finalidades, as actividades de tratamento levadas a cabo e as demáis circunstancias establecidas no RGPD.

Principios aplicables ao tratamiento dos datos persoais

O tratamento dos datos persoais do Usuario someterase aos seguentes principios recollidos no artigo 5 do RGPD:

 • Principio de licitude, lealtade e transparencia: requerirase en todo momento o consentemento do Usuario previa información completamente transparente dos fins para os cales se recollen os datos persoais.
 • Principio de limitación da finalidade: os datos persoais serán recollidos con fins determinados, explícitos e lexítimos.
 • Principio de minimización de datos: os datos persoais recollidos serán únicamente os estrictamente necesarios en relación coos fins para os que son tratados.
 • Principio de exactitude: os datos persoais deben ser exactos e estar sempre actualizados.
 • Principio de limitación do plazo de conservación: os datos persoais só serán mantidos de forma que se permita a identificación do Usuario durante o tempo necesario para os fins do seu tratamento.
 • Principio de integridade e confidencialidade: os datos persoais serán tratados de maneira que se garantice a sua seguridade y confidencialidade.
 • Principio de responsabilidade proactiva: o Responsable do tratamento será responsable de asegurar que os principios anteriores se cumplen.

    Categorías de datos persoais

As categorías de datos que se tratan en A Lareira de Carlos son únicamente datos identificativos. En ningún caso, se tratan categorías especiales de datos persoais no sentido do artigo 9 do RGPD.

    Base legal para o tratamento dos datos persoais

A base legal para o tratamento dos datos persoais é o consentemento. A Lareira de Carlos comprometese a recabar o consentemento expreso e verificable do Usuario para o tratamento do seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

O Usuario terá dereito a retirar o seu consentemento en cualqueira momento. Será tan fácil retirar o consentmento como dalo. Como regra xeral, a retirada do consentemento non condicionará o uso do Sitio Web.

Nas ocasións nas que o Usuario deba ou poida facilitar os sus datos a través de formularios para realizar consultas, solicitar información ou por motivos relacionados co contenido do Sitio Web, informaráselle en caso de que a cumplimentación dalgun deles sexa obrigatoria debido a que os mesmos sexan imprescindibles para o correcto desenvolvemento da operación realizada.

    Fins do tratamento a que se destinan os datos persoais

Os datos persoais son recabados e xestionados por A Lareira de Carlos ca finalidade de poder facilitar, agilizar e cumplir os compromisos establecidos entre o Sitio Web e o Usuario ou o mantemento da relación que se establezca nos formularios que este último rechee ou para atender unha solicitude ou consulta.

Igualmente, os datos podrán ser usados cunha finalidade comercial de persoalización, operativa e estadística, e actividades propias do obxeto social de A Lareira de Carlos, así como para a extracción, almacenamento de datos e estudos de marketing para adecuar o Contido ofertado ao Usuario, así como mellorar a calidade, funcionamento e navegación polo Sitio Web.

No momento no que se obteñan os datos persoais, informarase ao Usuario acerca do fin ou fins específicos do tratamento a que se destinarán os datos persoais; é decir, do uso o usos que se dará á información recopilada.

    Períodos de retención dos datos persoais

Os datos persoais só serán retidos durante o tiempo mínimo necesario para os fins do sue tratamento e, en todo caso, únicamente durante o seguiente plazo: 1 año, ou hata que o Usuario solicite a sua supresión.

No momento no que se obteñan os datos persoais, informarase ao Usuario acerca do plazo durante o cal se conservarán os datos persoais ou, cuando eso non sexa posible, os criterios usados para determinar este prazo.

    Destinatarios dos datos personales

Os datos persoais do Usuario non serán compartidos con terceiros.

En cualquera caso, no momento en que se obteñan os datos persoais, informarase ao Usuario acerca dos destinatarios ou as categorías de destinatarios dos datos persoais.

    Datos persoais de menores de idade

Respetando o establecido nos artigos 8 do RGPD e 13 do RDLOPD, só os maiores de 14 anos podrán otorgar o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais de forma lícita por A Lareira de Carlos. Si se trata dun menor de 14 anos, será necesario o consentimento dos pais ou titores para o tratamiento, y este só se considerará lícito na medida na que os mesmos o autorizasen.

    Secredo e seguridade dos datos persoais

A Lareira de Carlos comprometese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, según o nivel de seguridade adecuado ao riesgo dos datos recollidos, de forma que se garantice a seguridade dos datos de carácter persoal e se evite a destrucción, pérdida ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados a ditos datos.

O Sitio Web conta cun certificado SSL (Secure Socket Layer), que asegura que os datos persoais se transmiten de forma segura e confidencial, ao ser a transmisión de los datos entre o servidor e o Usuario, e en retroalimentación, totalmente cifrada ou encriptada.

Sen embargo, debido a que A Lareira de Carlos non pode garantizar a inexpugnabilidade de internet nin a ausencia total de hackers ou outros que accedan de modo fraudulento aos datos persoais, o Responsable do tratamiento comprometese a comunicar ao Usuario sen dilación indebida cando ocurra unha violación da seguridade dos datos persoais que sexa probable que entrañe un alto risco para os dereitos e liberdades das personas físicas. Seguendo o establecido no artigo 4 do RGPD, entiendese por violación da seguridade dos datos persoais toda violación da seguridad que ocasione a destrucción, pérdida ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados a ditos datos.

Os datos persoais serán tratados como confidenciais polo Responsable do tratamento, quen se compromete a informar de e a garantizar por medio dunha obligación legal ou contractual que dita confidencialidade seca respetada polos seus empleados, asociados, e toda persoa á cual lle faga accesible a información.

    Dereitos derivados do tratamento dos datos persoais

O Usuario ten sobre A Lareira de Carlos e poderá, polo tanto, exercer frente ao Responsable do tratamiento ls seguintes dereitos recoñecidos no RGPD:

 • Dereito de acceso: É o dereito do Usuario a obtener confirmación de si A Lareira de Carlos está tratando ou non os seus datos persoais e, en caso afirmativo, obter información sobre os seus datos concretos de carácter persoal e do tratamiento que A Lareira de Carlos haxa realizado ou realice, así como, entre outra, da información dispoñible sobre o orixe de dichos datos e os destinatarios das comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos.
 • Dereito de rectificación: É o dereito do Usuario a que se modifiquen os seus datos persoais que resulten ser inexactos ou, tendo en conta os fins do tratamento, incompletos.
 • Dereito de supresión ("o dereito ao olvido"): É o dereito do Usuario, sempre que a lexislación vixente non establezca o contrario, a obtener a supresión dos seus datos persoais cando estos xa non sexan necesarios para os fins para os cales foron recollidos ou tratados; o Usuario haxa retirado o seu consentemento ao tratamento e este non conte con outra base legal; o Usuario opoñase ao tratamento e non exista outro motivo lexítimo para continuar co mesmo; os datos persoais fosen tratados ilícitamente; os datos persoais deban suprimirse en cumplimiento dunha obligación legal; ou os datos persoais fosen obtidos producto dunha oferta directa de servicios dla sociedade da información a un menor de 14 años. Ademáis de suprimi os datos, o Responsable do tratamento, tendo en conta a tecnoloxía dispoñible e o coste da sua aplicación, deberá adoptar medidas razoables para informar aos responsables que estén tratando os datos persoais da solicitude do interesado de supresión de cualquera enlace a esos datos persoais.
 • Dereito á limitación do tratamento: É o dereito do Usuario a limitar o tratamento dos seus datos persoais. O Usuario ten dereito a obter a limitación do tratamento cuando impugne a exactitud dos seus datos persoais; o tratamento sea ilícito; o Responsable do tratamento xa non necesite os datos persoais, pero o Usuario o precise para facer reclamacións; e cando o Usuario se opuxea ao tratamento.
 • Dereito á portabilidade dos datos: No caso de que o tratamento se efectúe por medios automatizados, o Usuario terá dereito a recibir do Responsable do tratamento os seus datos persoais nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento. Sempre que sexa técnicamente posible, o Responsable do tratamento transmitirá directamente os datos a ese outro responsable.
 • Dereito de oposición: É o dereito do Usuario a que non se leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese o tratamento dos mesmos por parte de A Lareira de Carlos.
 • Dereito a non ser obxeto dunha decisión basada únicamente no tratamento automatizado, incluida a elaboración de perfís: É o dereito do Usuario a non ser objexo dunha decisión individualizada basada únicamente no tratamento automatizado dos seus datos persoais, incluida a elaboración de perfís, existente salvo que a legislación vixente establezca o contrario.

Así pois, o Usuario podrá exercitar os seus dereitos mediante comunicación escrita dirixida ao Responsable do tratamento ca referencia "RGPD-www.alareiradecarlos.es", especificando:

 • Nombre, apelidos do Usuario e copia do DNI. Nos casos nos que se admita a representación, será tamén necesaria a identificación polo mesmo medio da persoa que representa ao Usuario, así como o documento acreditativo da representación. A fotocopia do DNI podrá ser sustituida, por cualquera outro medio válido en dereito que acredite a identidade.
 • Petición cos motivos específicos da solicitude ou información á que se quere acceder.
 • Domicilio a efecto de notificacións.
 • Fecha e firma do solicitante.
 • Todo documento que acredite a petición que formula.

Esta solicitude e todo outro documento adxunto podrá enviarse á seguinte dirección e/ou correo electrónico:

        Dirección:
        Lugar de Sande nº64
        15914 Padrón
        A Coruña
        Teléfono de contacto: 696363584
        Email de contacto: info@alareiradecarlos.es

    Enlaces a sitios web de terceiros

O Sitio Web pode incluir hipervínculos ou enlaces que permiten acceder a páxinas web de terceiros distintos de A Lareira de Carlos, e que por tanto non son operados por A Lareira de Carlos. Os titulares de ditos sitios web dispondrán das suas propias políticas de protección de datos, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das suas propias prácticas de privacidade.

    Reclamacións ante a autoridade de control

No caso de que o Usuario considere que existe un problema ou infracción da normativa vixente na forma na que se están tratando os seus datos persoais, tendrá dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control, en particular, no Estado no que teña a sua residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da supuesta infracción. No caso de España, a autoridade de control é a Axencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es).

    Aceptación e cambios nesta política de privacidade

É necesario que o Usuario fose leido e esté conforme cas condicións sobre a protección de datos de carácter persoal contidas nesta Política de Privacidade, así como que acepte o tratamento dos seus datos persoais para que o Responsable do tratamento poida proceder ao mismo na forma, durante os plazos e para as finalidades indicadas. O uso do Sitio Web implicará a aceptación da Política de Privacidade do mesmo.

A Lareira de Carlos reservase o dereito a modificar a sua Política de Privacidade, dacordo ao seu propio criterio, ou motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doctrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións desta Política de Privacidade serán notificados de forma explícita ao Usuario.

Esta Política de Privacidade fue actualizada o día 19 de abril 2020 para adaptarse ao Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoaiss e á libre circulación destos datos (RGPD) e á Ley Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPD)

V. POLÍTICA DE COOKIES

O acceso a este Sitio Web pode implicar a utilización de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada Usuario —nos distintos dispositivos que poida utilizar para navegar— para que o servidor recorde certa información que posteriormente e únicamente o servidor que a implementou leerá. As cookies facilitan a navegación, fana máis amigable, e non dañan o dispositivo de navegación.

As cookies son procedementos automáticos de recollida de información relativa ás preferencias determinadas polo Usuario durante a sua visita ao Sitio Web co fin de recoñelo como Usuario, e personalizar a sua experiencia e o uso do Sitio Web, e poden tamén, por exemplo, axudar a identificar e resolver erros.

A información recabada a través das cookies pode incluir a fecha e a hora de visitas ao Sitio Web, as páxinas visionadas, o tiempo que estibo no Sitio Web e os sitios visitados xusto antes e despois do mesmo. Sen embargo, ningunha cookie permite que esta mesma poida contactarse co número de teléfono do Usuario ou con cualquera outro medio de contacto persoal. Ningunha cookie pode extraer información do disco duro do Usuario ou robar información persoal. A única maneira de que a información privada do Usuario forme parte do ficheiro Cookie é que o usuario dé personalmente esa información ao servidor.

As cookies que permiten identificar a unha persoa consideranse datos persoais. Por tanto, ás mesmas seráselles aplicadas a Política de Privacidade anteriormente descrita. Neste sentido, para a utilización das mesmas será necesario o consentimento do Usuario. Este consentimento será comunicado, en base a unha elección auténtica, ofrecido mediante unha decisión afirmativa e positiva, antes do tratamento inicial, removible e documentado.

Cookies propias

Son aquelas cookies que son enviadas ao ordenador ou dispositivo do Usuario e xestionadas exclusivamente por A Lareira de Carlos para o mellor funcionamento do Sitio Web. A información que se recaba emplease para mellorar a calidade do Sitio Web e o seu Contido e a sua experiencia como Usuario. Estas cookies permiten recoñecer ao Usuario como visitante recurrente do Sitio Web e adaptar o contido para ofrecerlle contidos que se axusten ás suas preferencias.

Cookies de terceiros

Son cookies usadas e xestionadas por entidades externas que proporcionan á A Lareira de Carlos servizos solicitados por este mesmo para mellorar o Sitio Web e a experiencia do usuario ao navegar no Sitio Web. Os principais obxetivos para os que se uxan cookies de terceiros son a obtención de estadísticas de accesos e analizar a información da navegación, é decir, cómo interactúa o Usuario co Sitio Web.

A información que se obtén refierese, por ejxmplo, ao número de páxinas visitadas, o idioma, o lugar da dirección IP dende o que accede o Usuario, o número de Usuarios que acceden, a frecuencia e reincidencia das visitas, o tempo de visita, o navegador que usan, o operador ou tipo de dispositivo dende o que se realiza a visita. Esta información usase para mellorar o Sitio Web, e detectar novas necesidades para ofrecer aos Usuarios un Contido e/ou servicio de óptima calidade. En todo caso, a información recopilase de forma anónima e se elaboran informes de tendencias do Sitio Web sen identificar aos usuarios individuais.

A(s) entidad(es) encargada(s) do suministro de cookies podrá(n) ceder esta información a terceiros, sempre e cando o exixa a ley ou sexa un terceiro o que procese esta información para ditas entidades.

Cookies de redes sociales

A Lareira de Carlos incorpora plugins de redes sociais, que permiten acceder ás mesmas a partir do Sitio Web. Por esta razón, as cookies de redes sociais poden almacenarse no navegador do Usuario. Os titulares de ditas redes sociais dispoñen das suas propias políticas de protección de datos e de cookies, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das suas propias prácticas de privacidade. O Usuario debe referirse ás mesmas para informarse acerca de ditas cookies e, no caso, do tratamento dos seus datos persoais. Únicamente a título informativo indicanse a continuación os enlaces nos que se poden consultar ditas políticas de privacidade e/ou de cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

    Deshabilitar, rechazar e eliminar cookies

O Usuario pode deshabilitar, rechazar e eliminar as cookies —total ou parcialmente— instaladas no seu dispositivo mediante a configuración do seu navegador (entre os que se encuentran, por exemplo, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En este sentido, os procedementos para rechazar e eliminar as cookies poden diferir dun navegador de Internet a outro. En consecuencia, o Usuario debe acudir ás instruccións facilitadas polo propio navegador de Internet que esté utilizando. No supuesto de que rechace el uso de cookies —total o parcialmente— podrá seguir usando o Sitio Web, se ben podrá ter limitada a utilización dalgunhas das prestacións do mesmo.

    Cambios na Política de Cookies

É posible que a Política de Cookies do Sitio Web cambie ou se actualice, por eso é recomendable que o Usuario revise esta política cada vez que acceda ao Sitio Web co obxetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo e para qué usamos as cookies.

VI. POLÍTICA DE ENLACES

Se informa que o Sitio Web de A Lareira de Carlos pon ou pode por a disposición dos Usuarios medios de enlace (como, entre outros, links, banners, botóns), directorios e motores de búsqueda que permiten aos Usuarios acceder a sitios web pertenecentes e/ou xestionados por terceiros.

A instalación destos enlaces, directorios e motores de búsqueda no Sitio Web teñen por obxeto facilitar aos Usuarios a busqueda de e acceso á información disponible en Internet, sen que poida considerarse unha suxerencia, recomendación ou invitación para a visita dos mesmos.

A Lareira de Carlos non ofrece nin comercializa por sí nin por medio de terceiros os productos e/ou servicios dispoñibles en ditos sitios enlazados.

Asimesmo, tampouco garantizará a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de sitios alleos á sua propiedade aos que se poida acceder por medio dos enlaces.

A Lareira de Carlos en ningún caso revisará ou controlará o contido doutros sitios web, así como tampouco aproba, examina nin fai propios os productos e servizos, contidos, ficheiros e calquer outro material existente nos referidos sitios enlazados.

A Lareira de Carlos non asume ningunha responsabilidade polos danos e perxuizos que poideran producirse polo aceso, uso, calidade ou licitud dos contidos, comunicacións, opinións, productos e servizos dos sitios web non xestionados por A Lareira de Carlos e que sexan enlazados neste Sitio Web.

O Usuario ou terceiro que realice un hipervínculo dende unha páxina web doutro, distinto, sitio web ao Sitio Web de A Lareira de Carlos deberá saber que:

Non se permite a reproducción —total o parcialmente— de ningún dos Contidos e/ou Servicios do Sitio Web sen autorización expresa de A Lareira de Carlos.

Non se permite tampouco ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre o Sitio Web de A Lareira de Carlos, nin sobre os Contidos e/ou Servizos do mesmo.

A excepción do hipervínculo, o sitio web no que se establezca dito hiperenlace non contendrá ningún elemento, deste Sitio Web, protexido como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, salvo autorización expresa de A Lareira de Carlos.

O establecemento do hipervínculo non implicará a existencia de relacións entre A Lareira de Carlos e o titular do sitio web dende o cal se realice, nin o conocemento e aceptación de A Lareira de Carlos dos contidos, servizos e/ou actividades ofrecidos en dito sitio web, e viceversa.

VII. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

A Lareira de Carlos por sí ou como parte cesionaria, é titular de todolos dereitos de propiedade intelectual e industrial do Sitio Web, así como dos elementos contidos no mesmo (a título enunciativo e non exhaustivo, imaxes, sonido, audio, vídeo, software ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estructura e diseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, aceso e uso, etc.). Serán, por conseguinte, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, séndolles aplicables tanto a normativa española e comunitaria neste campo, coma aos tratados internacionais relativos á materia e suscritos por España.

Todolos dereitos reservados. En virtude dlo disposto na Ley de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reproducción, a distribución e a comunicación pública, incluida a sua modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en cualquer soporte e por cualquer medio técnico, sen a autorización de A Lareira de Carlos.

O Usuario comprometese a respetar os dereitos de propiedade intelectual e industrial de A Lareira de Carlos. Podrá visualizar os elementos do Sitio Web ou incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en cualquera outro soporte físico sempre e cuando sexa, exclusivamente, para o seu uso persoal. O Usuario, sen embargo, non podrá suprimir, alterar, ou manipular cualquer dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estuvera instalado no Sitio Web.

No caso de que o Usuario ou terceiro considere que cualquera dos Contidos do Sitio Web supoña unha violación dos dereitos de protección da propiedade intelectual, deberá comunicalo inmediatamente a A Lareira de Carlos a través dos datos de contacto do apartado de INFORMACIÓN GENERAL deste Aviso Legal w Condicións Xerais de Uso.

VIII. ACCIONS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

A Lareira de Carlos reservase a facultade de presentar as aciones civís ou penais que considere necesarias pola utilización indebida do Sitio Web e Contidos, ou polo incumplimento das presentes Condicións.

A relación entre o Usuario e A Lareira de Carlos regirase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De surxir cualquera controversia en relación á interpretación e/ou á aplicación destas Condicións as partes someterán os seus conflictos á xurisdicción ordinaria someténdose aos xuices e tribunais que correspondan conforme a dereito.

Ultima modificación: 19 de abril 2020